Cơ cấu các cán bộ chủ chốt

DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT

ĐIỀU HÀNH TẠI CÔNG TRƯỜNG

工地主要理幹部名單

STT

序號

Họ và tên

名稱

Chức danh

職稱

1

Ngô Đức Duy

吳德維

Giám Đốc điều hành

項目經理

2

Bùi Nguyễn Trọng Trí

裴阮重智

P. Giám Đốc Dự Án

( Chỉ huy trưởng công trường)

項目副經理(工地指揮長)

3

Ngô Đức Duy

吳德維

Điều hành tại trụ sở

公司總部管理

4

Bùi Nguyễn Trọng Trí

裴阮重智

Điều hành kỹ thuật tại công trường

工地技術管理

5

Nguyễn Ngọc Hà

阮玉霞

Điều hành kỹ thuật tại công trường

工地技術管理

6

Nguyễn Ngọc Thẩm

阮玉審

Giám sát kỹ thuật

技術監工

7

Phan Minh Hậu

潘文厚

Giám sát kỹ thuật

技術監工

8

Lâm Văn Thịnh

林文盛

Giám sát kỹ thuật

技術監工

9

Lê Văn Mười

黎文十

Giám sát kỹ thuật

技術監工

10

Nguyễn Ngọc Phong

阮玉豐

Giám sát kỹ thuật

技術監工

11

Hà Thanh Phong

何清豐

Giám sát kỹ thuật

技術監工

12

Phan Thanh

潘清

Giám sát kỹ thuật

技術監工

13

Hoàng Quốc Việt

黃國越

Giám sát kỹ thuật

技術監工

14

Ngô Văn Thùy

吳文垂

Kỹ Thuật M&E

機電技術員

15

Hồ Trần Sơn Toàn

胡陳山全

Kỹ Thuật M&E

機電技術員

16

Nguyễn Hùng Cuờng

阮雄強

ATLĐ

勞動安全

17

Ngô Hoàng Minh

吳黃明

ATLĐ

勞動安全

18

Hà Thanh Bình

何青平

Quản lí vật tư,  thiết bị máy móc cơ giới

材料、機械設備管理

     

19

Nguyễn Văn Nuôi

阮文呂

Điều hành kỹ thuật cơ giới  tại công trường

工地機械技術管理

20

Nguyễn Văn Kháng

阮文抗

Công việc khác

其他工作

21

Hoàng Nam

黃南

Công việc khác

其他工作

22

Minh Chí

明志

Công việc khác

其他工作

23

Lê Minh Thiện

黎明善

Công việc khác

其他工作

24

Huỳnh Tấn Phong

黃進豐

Công việc khác

其他工作

25

Lê Thị Thùy Dung

黎氏垂蓉

Công việc khác

其他工作

26

Hoàng Nam

黃南

Công việc khác

其他工作

27

Nguyễn Văn Lân

阮文驎

Công việc khác

其他工作

Tổ chức điều hành dự án tại công trường chịu sự quản lí của Giám đốc công ty TRUNG NAM SƠN và các phòng chức năng tại trụ sở chính. Trụ sở chính là nơi có thẩm quyền cao nhất  với tư cách pháp nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tài khoản, con dấu và quyết định khác trong quá trình triển khai dự án.

工地工程管理組織直屬公司經理及總部專業部門管理。公司總部為最高層,具有法人資格,在工程施工時負責帳戶、印章及其他決定之法理責任。

Tại công trình giám đốc điều hành phụ trách mọi công tác của dự án, tại các bộ phận kỹ thuật chuyên môn có các chủ nhiệm phụ trách kỹ thuật.

在工地上,項目經理負責工程所有工作,各專業技術部門具有技術負責人。

Các bài đăng khác