Cơ cấu công ty

NHÂN SỰ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

公司管理層

 

1.     Ban điều hành giám đốc công ty:

公司領導層:

Giám đốc Ông       : TRẦN NGỌC SƠN

經理:陳玉山先生       

Phó giám đốc Bà   : NGUYỄN PHẠM CẨM THU

副經理:阮范錦秋女士

Phó giám đốc Ông : NGUYỄN VĂN TOÀN

副經理:阮文全先生

Phó giám đốc Ông : NGÔ ĐỨC DUY

副經理:吳德維先生

 2.     Các phòng ban nghiệp vụ:

專業部門:

 Phòng kỹ thuật: / 技術部:

Trưởng phòng : Ngô Đức Duy / 主任:吳德維

 Phòng vật tư cơ giới: / 材料機械部:

Trưởng phòng : Nguyễn Văn Nuôi / 主任:阮文呂

 Phòng Tài chính – Kế toán: / 財務部:

Trưởng phòng : Nguyễn Thị Hồng Chuyên / 主任:阮氏紅專

 Phòng Kinh tế - Kế hoạch: / 經濟企劃部:

Trưởng phòng: Trần Thị Hảo / 主任:陳氏好。

 Dịch vụ thương mại mua bán vật tư, máy móc thiết bị: / 材料、機械設備買賣貿易

Trưởng phòng: Trần Minh Tuấn / 主任:陳明俊。