Hố sơ năng lực cán bộ chủ chốt điều hành 4

BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC KINH NGHIỆM

Cán bộ chủ chốt điều hành

主要管理幹部經驗資質列表

1Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Thẩm

 

姓名:阮玉審

2- Trình độ chuyên môn: - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

專門:民用及工業建築工程師

3- Chức vụ  : Cán bộ kỹ thuật

 

職稱:技術幹部

4- Chức danh dự kiến trong gói thầu này: 此標段預計職稱:

       Sau đây là bảng tổng hợp chuyên môn theo trình tự thời gian:

 下列為時間順序專業綜合表:

Giai đoạn

 

階段

Chức vụ

 

職稱

Công trình/ Dự án tham gia

 

已參加工程 / 專案

2013 - 2014

KT

 

技術

Nhà Văn Phòng G11 G12 - KCN Việt Hương II-Bình Dương

 

平陽省 – 越香II工業區G11 G12辦公室

2014 - 2016

KT

 

 

技術

Nhà Xưởng Liên Doanh Nam Phương - KCN Vệt Hương II - Bình Dương

 

平陽省 – 越香II工業區 – 南方聯營紡織廠

2015 - 2016

KT

 

 

技術

Nhà Xưởng Cao Su CHUN XIANG - KCN Vệt Hương II - Bình Dương

 

平陽省 – 越香II工業區 – CHUN XIANG塑膠廠

     

                                                                   TP HCM, tháng 05 năm 2016 / 胡志明市20165

                                                                               NGƯỜI KÊ KHAI / 制表人

                                                                         

 

 

                                                                                NGUYỄN NGỌC THẨM / 阮玉審