Hố sơ năng lực cán bộ chủ chốt điều hành 6

BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC KINH NGHIỆM

Cán bộ chủ chốt điều hành

主要管理幹部經驗資質列表

1Họ và tên:  PHAN MIH HẬU

姓名:潘明厚

   2- Trình độ chuyên môn: - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

專門:民用及工業建築工程師

   3- Chức vụ  : Cán Bộ Kỹ Thuật

職稱:技術幹部

   4- Chức danh dự kiến trong gói thầu này: 此標段預計職稱:

       Sau đây là bảng tổng hợp chuyên môn theo trình tự thời gian:

 下列為時間順序專業綜合表:

Giai đoạn

階段

Chức vụ

職稱

Công trình/ Dự án tham gia

已參加工程 / 專案

2014 - 2015

KT

技術

Nhà Xưởng TEXTILE - KCN Đồng Văn II - Hà Nam

河南省 – 同文II工業區 – 台元紡織廠

2014 - 2016

KT

 

技術

Nhà Xưởng Liên Doanh Nam Phương - KCN Vệt Hương II - Bình Dương

平陽省 – 越香II工業區 – 南方聯營紡織廠

     

 

                                                                  TP HCM, tháng 05 năm 2016 / 胡志明市20165

                                                                               NGƯỜI KÊ KHAI / 制表人

                                                                        

 

 

                                                                                   PHAN MINH HẬU / 潘明厚