Sơ đồ tổ chức công ty

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY

TNHH XÂY DỰNG TRUNG NAM SƠN

中南山建築有限公司部門組織簡圖